Masz pytanie? Zadzwoń: 12 633-36-07, 605 24-24-10

RODO

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

 W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem państwa danych osobowych. Oznacza to, że: ORTODONCJA SP. Z O. O.

Adres:UL. PIASTOWSKA 44B, 30-070 KRAKÓW

NIP: 6751342715 REGON: 356779890

odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych jest: Agnieszka Bzdyk Gibińska

 Telefon: 883 925 879 Mail: IOD@cdpm.pl Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dan dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

-       Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;

-       Rozliczenia świadczenia zdrowotnego udzielana w ramach umowy zawartej przez Administratora danych z NFZ – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;

-       Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;

-       Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;

-       Wykonywania badań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;

-       Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;

-       Wystawienia na państwa życzenie faktury Vat – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;

-       Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. 

 

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

 

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są: 

-       osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;

-       upoważnieni pracownicy Administratora danych;

-       osoba upoważniona przez pacjentaza życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;

-       podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

-       organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;

-       konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

-       podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 12ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

-       upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 121ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;

-       minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratura, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

-       uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

-       organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

-       podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

-       zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

-       komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

-       osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

-       wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;

-       spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

-       osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

-       członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

-       Inspektor Ochrony Danych; 

-       Biuro Rachunkowe;

-       Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;

-       Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna;

-       Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego. 

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE 

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres: 

Dane zawarte w dokumentacji medycznej indywidualnej: 

-        2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

-        5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza – w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, 

-        10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta;

-        20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; 

-        22 lat – w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, 

-        30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon - w przypadku zgonu pacjentana skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia; 

-        30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana;

Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej – przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat,od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

Dane zawarte na fakturze Vat – przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24.

Dane zawarte w Księdze Skargi i Wniosków – przez okres 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

 

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej oraz udzielenia świadczenia zdrowotnego. 

 

Dane osobowe podawane obowiązkowo: 

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposób jej przetwarzania(Dz.U.2016.258): 

-       Imię i nazwisko

-       PESEL

-       Data urodzenia

-       Adres zamieszkania 

-       Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego

-       Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego 

 

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2017.1938 t.j. z dnia 2017.10.19

-       seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość –w przypadku gdy system nie potwierdzi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;

-       numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem – w przypadku zapisania na listę oczekujących.

-       Numer legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych.

Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24

-       imię i nazwisko lub nazwa podatnika i nabywcy towarów lub usług 

-       adres podatnika i nabywcy towarów lub usług;

-       numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

 

Dane przetwarzane dobrowolnie: 

-       Numer telefonu

-       Adres e-mail 

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych (telefon, mail) uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości. 

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do: 

dostępu do danych;

sprostowania danych;

usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

 

W przypadku, gdy korzystacie Państwo ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Wasze dane osobowe (numer PESEL) będą przetwarzane przez ich profilowanie. Oznacza to, że Administrator danych w dniu wizyty sprawdzi Państwa uprawnienia do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

INFORMACJA W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Administratora danych oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres trzech miesięcy.